Hanterbara ekonomiska förluster med två organisationer

Hur påverkas föreningsbidragen på lokal och regional nivå om vi går från fyra till två organisationer? Projektets enkätundersökning visar att den ekonomiska skadan är ganska liten, men det kan också få effekter på det politiska inflytandet.

Vissa kommuner och regioner kräver att riksorganisationen ska uppfylla MUCF:s krav för att regionala och lokala föreningar ska kunna söka bidrag. Det innebär att lokala ekonomiska bidrag kan påverkas om den nya organisationen inte lever upp till kravet om minst 60 procent unga sammantaget på riksnivå.

Projektets enkät visar dock att påverkan inte är avgörande för den fortsatta processen.

– Det handlar om totalt mellan fem och sju miljoner kronor per år, så det är inga jättesummor, säger Johan Groth, som har sammanställt enkäten.

– Men det finns andra aspekter än ekonomiska som kan gå förlorade om vi inte uppfyller MUCF:s kriterier, som till exempel inflytande och tillgång till viktiga arenor för unga, tillägger han.

Han syftar på att myndigheter och andra aktörer ofta kopplar samråd om ungas inflytande till just MUCF-knutna organisationer.

Av de 96 som svarat på enkäten, är det 27 som svarar att MUCF:s  kriterier ska vara uppfyllda för att de ska kunna söka bidrag. Nästan lika många, 26, svarar att det inte behövs. Men det är också många som svarat att de inte vet.

– Därför har vi tagit höjd för det i våra beräkningar och räknat extra högt, säger Johan Groth och tillägger att det förmodligen kommer bli fler kommuner och regioner som ställer dessa krav framöver.  

Han är extra nöjd med det goda svarsresultatet, som ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet i projektet.

– Vi har skickats ut enkäten till alla föreningar och den har besvarats av ungefär en fjärdedel, vilket är ett bra svarsresultat, säger Johan Groth.