Inriktningsbeslut: ett allmänförbund och ett verksamhetsförbund

Ett Allmänförbund med ett gemensamt kansli och ett Verksamhetsförbund med minst 60% unga medlemmar. Nu har förbundsstyrelserna enats om inriktningen för förslaget om ny organisation. De har också kommit överens om att organisationens namn ska signalera både nykterhet och progressivitet.

Projektets uppdrag har varit att skapa en ny organisation för att möjliggöra mer verksamhet och större genomslag i samhället. Dessutom har direktiven varit att skapa hållbara och lustfyllda möjligheter för ideellt engagemang samt förutsättningar för barns och ungas demokratiska inflytande och ledarskap.

För att lyckas med detta krävs en stabil och långsiktig finansiering, möjligheter att ingå i relevanta samverkans- och paraplyorganisationer samt ett fortsatt inflytande i andra organisationer där rörelsen deltar. Den nya organisationen ska dessutom ta vara på de juridiska åtaganden och möjligheter som finns inom dagens organisationer, till exempel licens för lotteriverksamhet.

Utifrån dessa parametrar har nu förbundsstyrelserna tillsammans kommit överens om ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet. Den nya organisationen ska bestå av två organisationer – ett allmänförbund och ett verksamhetsförbund.

Alla enskilda medlemmar har sitt medlemskap i Allmänförbundet. Lokalföreningar och kårer kan också söka medlemskap i Verksamhetsförbundet.

I Allmänförbundet finns rörelsens gemensamma kansli som hanterar de fyra organisationernas nuvarande uppdrag, avtal, strategier, syften och visioner samt tecknar avtal med Scouterna. Allmänförbundets högsta beslutande organ är Riksmötet som styrs av ombud, valda på länsvisa regionmöten. Rörelsens nuvarande scoutkårer, lokalföreningar och distrikt ”flyttar in” i Allmänförbundet och tar sina uppdrag med sig.

I Verksamhetsförbundet fattar ombud från lokalföreningarna och kårerna besluten, eftersom det är de som är medlemmar och har rösträtt på högsta beslutande organ.

För att Verksamhetsförbundet ska kunna söka finansiering från MUCF, krävs att lokalföreningar och kårer lever upp till kravet om att minst 60 procent av medlemmarna är mellan 6 och 25 år.  För att kunna söka regionala bidrag för ungas verksamhet inom rörelsen finns också en distriktsnivå i verksamhetsförbundet. Allt fler regioner och kommuner villkorar medel för barn och unga till de föreningar och distrikt som är en del av en riksorganisation som får stöd av MUCF. Trots att förbundsstyrelserna tidigare menat att förlusterna det skulle innebära att Verksamhetsförbundet saknar distrikt så har nu ett nytt vägval antagits – att Verksamhetsförbundet också ska kunna förse rörelsen med medel genom att kunna ansöka om regionala medel – läs mer om tidigare resonemang här.

De två förbunden kommer ha varsin styrelse, men stadgarna ger stor flexibilitet i hur dessa konstitueras för att ge valberedningarna mandat att i sitt förslag tillgodose organisationernas behov för just kommande mandatperiod. Ombuden till riksmötet nomineras och väljs regionvis av medlemmarna och var tredje ombud bör vara en yngre representant. Antal ombud till riksmötet är 199, och varje region utser minst två representanter.

Enligt inriktningsbeslutet ska namnet på den nya organisationen signalera nykterhet och progressivitet, samt ge en känsla av rörelse, självförtroende och frihet. Det ska våga utmana och inge hopp.

Slutgiltigt beslut om den nya organisationerna fattas på extrakongresserna och förbundsmötet i Norrköping den 23 november. Innan dess skickas förslaget i sin helhet ut på remiss för att diskuteras på såväl fysiska som digitala möten. Läs mer om remissmötena och ta del av datumen här.

Förslaget kommer att innehålla:

  • Idépolitiska underlag för hur de nya organisationerna ska verka
  • Stadgar för den nationella nivån
  • Direktiv för genomförande
  • Utredningar av olika karaktärer