Förbundsstyrelserna fattar beslut om fortsatt inriktning

I helgens träffas de fyra förbundsstyrelserna för att fatta beslut om organisationsprojektets fortsatta inriktning. Högt upp på agendan står de ungas inflytande i den nya organisationen.

På lördag ska de fyra förbundsstyrelserna gemensamt ge klartecken för organisationsprojektets fortsatta inriktning. De får en uppdatering av hur långt arbetet kommit och ska ta ställning till en del frågor som projektledningen stött på längst vägen.

”Rent formellt ska man i helgen dels notera våra rapporter från arbetsgrupperna i huvudsak, och ta beslut om ett första förslag för tex ungas inflytande”, förklarar projektledaren Anna Bergkvist.

Styrelserna ska besluta om hur förslaget till en framtida budgeten ska se ut –  på vilka nivåer  ska det resursfördelningen beslutas? Även en rapport om organisationernas fastigheter ska redovisas för styrelserna.

I övrigt är det frågan om hur de ungas inflytande ska värnas som ska upp till diskussion i helgen. Till sin hjälp har styrelserna det underlag som arbetsgruppen för ungas inflytande har tagit fram.

”Jag är imponerad av gruppens väl underbyggda förslag och helhetsperspektiv”, säger Anna Bergkvist och understryker att de inte haft någon lätt uppgift.  

Inflytande skapas genom en mängd olika insatser och upplägg, konstaterar arbetsgruppen som delat upp åtgärderna i sex olika kategorier:

1. Ändamålet och uppdraget – här fastslås ungas roll i stadgarna. Därför är de avgörande för organisationens ändamål och uppdrag   

2. Kunskap, förmåga och förutsättningar – så ser vill till att unga får de kunskaper de behöver för att utöva inflytande

3. Samråd –  instanser som behövs för att fånga upp alla ungas röst i organisationen, inte bara de  formellt tillsatta

4, Verksamhetsstyrning och operativ kraft –  så säkerställs ungas inflytande över resurser och styrning

5 Formellt inflytande – insatser för att garantera ungas representation på högsta beslutande organ och i styrelser

6. Pengar –  insatser och upplägg som ger unga möjlighet att styra över de ekonomiska resurserna

Utifrån helgens inriktningsbeslut, tar projektet arbetet vidare till det förslag som presenteras för en gemensam Förbundsstyrelse den 20 augusti innan det skickas ut på remiss. Det slutgiltiga förslaget kommer fastställas till extra kongresser och förbundsmöte efter eventuella justeringar i samband med remissmötena i augusti och september.