En identitet – oavsett organisationsform 

I helgen samlades alla fyra förbundsstyrelser för att diskutera den gemensamma organisationsförändringen. Fokus låg på vikten av en enhetlig identitet i den framtida organisationen.

Oavsett hur organisationen formas i stadgar och styrdokument är det viktigt att vi uppfattas och känner oss som en och samma organisation. Det står klart efter helgens gemensamma förbundsstyrelsemöte. Vi ska vara en folkrörelse med ett medlemskap –  men samtidigt med bredd i perspektiv och verksamheter. Därför blir namnfrågan viktig, en fråga som ska diskuteras på nästa gemensamma förbundsstyrelsemöte.

Att säkra ungas inflytande i alla delar av organisationen eller organisationerna är en prioritet för alla fyra förbundsstyrelser. Hur ungas inflytande ska kunna garanteras i det nya var därför en av de frågor som ledamöternas vände och vred på under helgen. Organisationskultur, bemötande och attitydförändring var några av de frågor som diskuterades.  

Med inspel från Jacob Nehrer, tidigare förtroendevald i UNF, Amandus Älgne och Olle Juhlin utmanarscoutkommittén i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (som deltog direkt från helgens utmanarting i Örebro) samt från Sofia Zackrisson, barnrättsexpert med ett förflutet i UNF och tidigare ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund, lyfte de församlade styrelseledamöterna sina egna tankar och idéer. Resultatet kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i arbetsgruppen för ungas inflytande.

Bland annat diskuterades vikten av att definiera begreppet ungas inflytande. Vad betyder det egentligen? Representation, egen budget och beslutsmandat? Eller ett reellt inflytande i alla frågor? Tas det bäst om hand i ett eget ungdomsförbund eller kommer det bättre till sin rätt genom att säkerställa att alla beslut genomsyras av ett ungdomsperspektiv? Att inflytande innebär ansvar kom också upp, liksom hur vuxna möjliggör för unga att ta ansvar genom att lämna plats och skapa en kultur där de får och kan växa. 

Några självklara svar finns inte, men diskussionerna ger arbetsgruppen en massa tankar att ta vidare. 

I helgen fördes också  dialog om hur det högsta beslutande organet i de två nya organisationerna kan bidra till förutsättningar för organisationen att leva upp till kongressernas och förbundsmötets krav på:

  • en stark organisationsform som möjliggör mer verksamhet
  • en organisationsform som ger rörelsen mer genomslag i samhället
  • hållbara och lustfyllda möjligheter för ideella engagemang i rörelsen
  • barns och ungas demokratiska inflytande och ungas möjlighet att vara med och leda organisationen

Hur ska  ombuden väljas – lokalt, regionalt eller på annat sätt? Ska ombudsplatser lottas? Ska vi använda direktval? Tankar och idéer tas om hand i projektgruppen och arbetsgruppen för nya demokratiska former och arbetas om  till förslag på gemensamt förbundsstyrelsemöte i maj.

Projektgruppen vill gärna ta del av fler tankar och idéer om hur vi skapar en gemensam och samlad identitet, oavsett organisering.  Hör av dig till din förbundsstyrelse eller till projektledning om du vill bidra. Du hittar kontaktuppgifter till oss här på sidan.