Ungas inflytande – inriktningsbeslut

Ungas inflytande skrivs in i stadgar och strategier och deras deltagande säkerställs i såväl formella som informella instanser. Deras förutsättningar att delta i den demokratiska processen ska skärpas genom kompetensutveckling.

Baserat på underlaget från arbetsgruppen för ungas inflytande har nu förbundsstyrelserna gemensamt beslutat hur detta inflytande kan säkerställas framöver.

Nya direktiv

Man har också enats om ytterligare två direktiv: Att den nya organisationen ska kunna söka finansiella medel lokalt och regionalt som är villkorade av att riksorganisationen får medel från MUCF, detta innebär att Verksamhetsförbundet kommer behöva ha distrikt, samt säkerställa att tillräckligt många UNF-föreningar ansluter sig till Verksamhetsförbundet.

-Det är viktigt att unga har egna medel för att kunna möjliggöra sin egen verksamhet där ingen annan är inne och styr, säger UNF:s förbundsordförande Jane Segerblom.

-Det ska vara av unga –  för unga, tillägger hon.

För att det ska bli möjligt krävs dock att tillräckligt många ungdomsföreningar går med i Verksamhetsförbundet. Hur ska ni lyckas med det?

-I första hand genom att locka med att det kommer att finnas egna medel för verksamheten, men också genom att hjälpa till med den ökade administration det innebär att vara dubbelansluten. Vi kommer ju att ha ett gemensamt kansli som kan bidra med sådana saker, konstaterar Jane Segerblom.

Stadgar och policy med fokus på unga

Ungas roll och vikt för organisationen ändamål och uppdrag slås fast redan i stadgarna. Här föreslår förbundsstyrelserna följande skrivning: ”X är en ideell allmännyttig förening som organiserar barn, ungaoch vuxna som anslutit sig som medlemmar.”

Allmänförbundet ska också ta fram en hållbarhetspolicy som fokuserar på barn och unga som en särskilt utpekad grupp med inflytande och makt i organisationen.

För att stärka förutsättningarna för att delta får allmänförbundet ett tydligt uppdrag att folkbilda i demokratikunskaper– både unga som vill ta plats och vuxna som måste lämna plats. Riksmötet blir en inkluderande plats för unga genom till exempel ombudsskola och förklarande faktarutor i alla möteshandlingar.

Förmöte till Riksmötet

Det inrättas ett förmötetill Riksmötet, där endast unga ombud deltar. Här behandlas propositioner som beslutas och sedan redovisas på Riksmötet.

Ungas inflytande över resurser och styrning säkerställs genom att endast unga ledamöter sitter i styrelsen för IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse och genom att alla MUCF-medel går direkt till ungas organisering i verksamhetsförbundet.

Allmänförbundet antar en ny strategi som betonar unga och deras involvering i såväl planering som uppföljning samt satsar mer på att söka externa medel för unga, där de unga också förväntas vara en stor del av styrningen.  Allmänförbundets samtliga anställda ska dessutom stärkas i kunskap kring ungas engagemang och inflytande.

Inkvotering garanterar inflytande

Ungas formella inflytande garanteras genom att var tredje plats viks för unga företrädare i alla formella beslutssammanhang. En arbetsgrupp är skapad för att redan nu kunna lägga fram ett förslag på ett första uppdrag för valberedningen, uppdraget kommer behandlas på extrakongress/förbundsmöte

En ung ledamot i förbundsstyrelsen heltidsarvoderas för att få tillräckligt med tid att engagera sig i organisationens arbete och vara en företrädare för nykterhetsrörelsens unga. Den som inte är myndig vid inval till förbundsstyrelsen (vilket krävs eftersom styrelsen är huvudman för lotteriet) blir adjungerad och ordinarie på 18- årsdagen.

30 procent av ombuden till Riksmötet ska vara under 30 år, och ett bifallsbeslut måste bifallas av minst 30 procent av de unga. Talartiden är längre för unga än äldre ombud för att uppmuntra de unga att ta ordet.

Beslut som rör unga ska utvärderas

För att unga ska kunna vara med och styra över de ekonomiska resurserna ska allmänförbundets rambudget kunna läsas och förstås även av ovana ombud.  Även det faktum att styrelsen för IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse består av enbart unga ledamöter, bidrar till ungas inflytande över de ekonomiska resurserna.

Direkt efter extrakongresserna och förbundsmötet i november utses en utvärderingsgrupp med uppdrag att följa upp de beslut som rör ungas inflytande och leverera löpande analyser till förbundsstyrelsen och kommande tre ordinarie riksmöten.

Verksamhetsförbundet kommer ta intryck av de ramar som ungas inflytande har i Allmänförbundet där så är lämpligt.