Demokratiskt ramverk för nya nykterhetsrörelsen

Demokrati är mer än bara formella strukturer. Men hur fångar vi dem och hur garanterar vi ett demokratiskt inflytande för alla medlemmar?  Det är frågor som arbetsgruppen för nya demokratiska former stångas med. Före sommaren ska de komma med input till projektgruppens organisationsförlag.

Demokrati kan se ut på flera sätt. Arbetsgruppen har valt att bredda synen till hur vi använder olika typer av makt för att skapa förändring.

– Mycket sker utanför de ordinarie rummen, konstaterar UNF:s vice ordförande Simon Elfström Schönbeck, som är sammankallande i arbetsgruppen för nya demokratiska former.

Vad ska uppnås?

Tillsammans med tre andra deltagare i gruppen har han uppdraget att fundera ut vilken typ av demokrati den nya nykterhetsrörelsen ska baseras på.

– Vad vill vi uppnå? Var finns egentligen makten i vår organisation, funderar Simon retoriskt.

Han talar om det demokratiska ramverk som han och hans kollegor kommer att lämna över till projektgruppen.  Det handlar om nätverksmakt, den som baseras på att man känner rätt person, demokratisk makt, som utövas genom mandat, och engagemangsdemokrati, som drivs av viljan till påverkan.

– Alla tre har sina fördelar, men också sina nackdelar, förklarar Simon och förtydligar:

– Nätverksdemokrati bygger på att du känner rätt person och riskerar att bli ett gubbvälde. Den formella demokratiska makten blir lätt trögrörlig och med den engagemangsdrivna finns alltid en risk att man kör över människor, säger han.

Hittills har gruppen haft ett möte, men nu växlar de upp för att hinna diskutera igenom dessa komplexa frågor ordentligt. Avrapporteringen till projektgruppen sker löpande under våren, och Simons ambition är att arbetsgruppen ska kunna sätta riktningen för det fortsatta demokratiarbetet:

– Vi vill hitta nya sätt att styra vår rörelse, då måste vi veta vad vi vill uppnå och hur.