Nu startar projektet fem arbetsgrupper!

En viktigt framgångsfaktor i projektet är att arbetet bygger på kunskaper och erfarenheter som finns i förbunden och i rörelsen. Projektet har därför möjlighet att skapa arbetsgrupper som samlar företrädare för de olika organisationerna som tillsammans kan diskutera och komma med förslag i olika frågor.

Projektet har i februari 2024 startat fem arbetsgrupper:

 • Arbetsgrupp Ekonomi och förvaltning
  • Syfte: Skapa förutsättningar för den nya organisationens arbete.
  • Uppdrag: Beskriva principer, förutsättningar och avgränsningar vad gäller den nya organisationens framtida ekonomi, översiktligt kartlägga och analysera olika intäkts- och kostnadsposter. Arbetet ska resultera i ett förslag till “finansieringsstrategi” för den nya organisationen.
  • Avgräsningar: Arbetsgruppens arbete omfattar inte ekonomin i regionala eller lokala föreningar. Dock ska intäkter och kostnader som förekommer på nationell nivå och som har bäring på regionala eller lokala föreningar (till exempel statsbidrag) ingå i arbetet.
 • Arbetsgrupp Fastigheter
  • Syfte: Arbetsinsats som skapar underlag inför beslut på extra kongress / förbundsmöte och därefter.
  • Uppdrag: Genomföra en kartläggning av organisationernas fastighetsinnehav och ta fram ett PM kring hur dessa påverkar en stabil finansiering inklusive eventuellt behov av åtgärder under 2024. Arbetet ska beakta vägvalet ”Det är prioriterat att långsiktigt utveckla och förvalta de fastigheter och tillgångar som ryms inom nuvarande förbund med ett fokus på både verksamhetsnytta och ekonomisk hållbarhet.”.
  • Avgränsningar: Arbetsgruppens arbete omfattar inte fastigheter som ägs av regionala eller lokala föreningar. Dock kan mer övergripande reflektioner eller synpunkter kring sådana fastigheter ingå i rapporten.
 • Arbetsgrupp Nya former för demokrati
  • Syfte: Ta fram visioner, strategier, mål och/eller metoder för att utveckla nya former för demokratiskt inflytande inom den nya nykterhetsrörelsen.
  • Uppdrag: Arbetsgruppens medlemmar ska fungera som en tankesmedja med fokus på frågor kring nya former för demokrati.
  • Avgräsningar: Gruppens leveranser kan ha olika format, längd och omfattning. Det primära är att få in förslag, tankar och idéer som utgör byggstenar i projektarbetet.
 • Arbetsgrupp Stadgar
  • Syfte: Arbetsinsats som skapar underlag inför beslut på extra kongress / förbundsmöte.
  • Uppdrag: Ta fram översiktligt förslag till stadgar som kan ligga till grund för proposition vid extra kongresser / förbundsmöte 2024.
  • Avgräsningar: Arbetsgruppens arbete består i att ta fram ett översiktligt förslag till nya stadgar för den nya organisationsformen. Förslaget ska fokusera på struktur och principiella frågor och vägval. Förslaget behöver inte vara fullt utvecklat i alla (formella) detaljer. Detta arbete kommer att ske i särskild ordning när arbetsgruppen levererat sitt arbete.
 • Arbetsgrupp Ungas inflytande
  • Syfte: Ta fram visioner, strategier, mål och/eller metoder för att långsiktigt säkra ungas inflytande och stärka ungas ledarskap inom den nya nykterhetsrörelsen.
  • Uppdrag: Arbetsgruppens medlemmar ska dels fungera som en tankesmedja med fokus på frågor kring unga inflytande och makt, dels agera som ambassadörer för projektet i dessa frågor.
  • Avgräsningar: Arbetsgruppen är en separatistisk grupp där alla medlemmar ska vara 25 år eller yngre. Gruppens leveranser kan ha olika format, längd och omfattning. Det primära är att få in förslag, tankar och idéer som utgör byggstenar i projektarbetet.

Arbetsgrupperna består av företrädare (medlemmar, förtroendevalda på olika nivåer, anställd personal och personer med expertkompetens) för samtliga fyra förbund. Samtliga arbetsgrupper kan påkalla stöd av projektledningen i praktiska frågor etc.