Strategiska vägval

Arbetet med fas 2 i projektet – Utredningsfasen – omfattar många olika frågor och perspektiv. För att kunna genomföra fas 2 på ett sätt som garanterar kvalitet och effektivitet har de fyra förbunden tagit fram en lista med ett antal övergripande och strategiska vägval för det fortsatta arbetet. Listan över vägval gör det möjligt att lägga fokus på rätt ställe i det fortsatta arbetet.

Listan presenteras nedan.

Vägval #1: Arbetet i Fas 2 omfattar enbart den nationella nivån inom respektive förbund.

Vägval #2: Distrikt och regioner kan vara indelade efter andra aspekter än geografi.

Vägval #3: Det är prioriterat att skapa sätt för barn och unga att vara medlemmar i och utöva inflytande även i de delar av den nya rörelsen som inte direkt kan anses vara barn- och ungdomsförbund.

Vägval #4: Det är prioriterat att långsiktigt utveckla och förvalta de fastigheter och tillgångar som ryms inom nuvarande förbund med ett fokus på både verksamhetsnytta och ekonomisk hållbarhet.

Vägval #5: Utgår då samtliga förbund beslutat gå vidare med utredningen.

Vägval #6: Det är prioriterat att den nya organisationsformen kan bli godkänd av MUCF eftersom det ger möjlighet att söka organisationsbidrag, att vara del av arbetet kring Fritidskortet och möjliggör för den lokala och regionala nivån att söka bidrag. Att vara en organisation som uppbär bidrag från MUCF stärker även varumärket och möjliggör deltagande i  olika mötes- och beslutsforum där myndigheten möter civilsamhället.

Vägval #7: Det är, i ett första steg, inte prioriterat att den nya organisationsformen har möjlighet att söka medel från Postkodlotteriet och liknande bidragsgivare. Frågan kan utan svårigheter hanteras i ett senare skede.

Vägval #8: Det är, i ett första steg, inte prioriterat att den nya  organisationsformen kan ha 90-konto. Frågan kan utan svårigheter hanteras i ett senare skede.

Vägval #9: De extra kongresser och förbundsmöten som genomförs under 2024 ska genomföras på samma datum för alla involverade förbund. Kongresser och förbundsmöten ska ske seriellt eller parallellt. 

Vägval #10: De extra kongresser och förbundsmöten som genomförs under 2024 ska genomföras fysiskt.

Vägval #11: Omfattade vissa frågor kring vad som ska hanteras på kommande extra årsmöten och kongresser. Frågan ansågs för tidigt väckt och ska inte beaktas i arbetet inom projektet.

Vägval #12: Följande delar i stadgarna ska i huvudsak bibehålls som idag: IOGT-NTO-rörelsens grundsatser, högsta beslutande organ för förening/kår respektive distrikt och föreskriften om skydd för värden (§ 6:1).

Vägval #13: Utredningen kommer inte till fullo hantera frågan om rörelsens (nya) ändamål och uppdrag.

Vägval #14: Utredningen kommer inte till fullo hantera frågan om rörelsens medlemslöfte.

Vägval #15: Frågan om den nya organisationsformens namn bordläggs tills vidare.

Vägval #16: Det är prioriterat att skapa trygghet inom nuvarande organisationer genom att [från nuvarande arbetsgivare] tydligt signalera att inga uppsägningar av personal kommer att genomföras med anledning av utredningen under 2024.